Podmínky a právní omezení používání internetových prezentací Excello s.r.o.

1. Obecná ustanovení

Excello s.r.o. tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.virusfree.cz a www.excello.cz a dalších jím registrovaných adresách - dále jen "stránky".
Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).
Provozovatelem internetových stránek www.virusfree.cz a www.excello.cz je Excello s.r.o. (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek

Přístup a používání stránek www.virusfree.cz a www.excello.cz je bezplatné.
Užívat stránky www.virusfree.cz nebo www.excello.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.
Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.virusfree.cz nebo www.excello.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.
Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.virusfree.cz nebo www.excello.cz bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatních uživatelů. Dále se uživatel zavazuje, že nebude zasílat na stránky www.virusfree.cz nebo www.excello.cz (nebo na e-mailové adresy uvedené na stránkách) zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy, nevyžádaná obchodní sdělení, vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů.
Uživatel se také zavazuje, že nebude šířit na stránkách www.virusfree.cz nebo www.excello.cz jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy nebo materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na www.virusfree.cz nebo www.excello.cz vycházejí z informací, které poskytuje Excello s.r.o. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb.
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.virusfree.cz nebo www.excello.cz.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.virusfree.cz nebo www.excello.cz z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.virusfree.cz nebo www.excello.cz.
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.virusfree.cz nebo www.excello.cz.
Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, jehož obsah je klamavý nebo nepravdivý, obsah který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům provozovatele.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.virusfree.cz nebo www.excello.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

5. Závěrečná ustanovení

Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.virusfree.cz nebo www.excello.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění pravidel do zápatí internetových stránek www.virusfree.cz nebo www.excello.cz.
Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu pravidel upozorněním na stránkách www.virusfree.cz nebo www.excello.cz. Souhlas s novým zněním pravidel vyjádří uživatel tím, že bude stránky nadále používat.

Datum vydání 1.6.2006